Лого на Гражданска Петиция
Вижте петицията Подпишете петицията. Регистрирайте се и я разпространете. Вашата подкрепа е важна.

ЗА ГЕОГРАФИЯТА В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

На вниманието на: МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА; НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ и БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ

ДО
МИНИСТЪРА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ГОСПОДИН КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

ДО
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ГОСПОЖА ТАНЯ МИХАЙЛОВА

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА В 44 НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ГОСПОЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
ЗАМЕСТНИК–МИНИСТРИ, СЕКРЕТАРИ, РЪКОВОДИТЕЛИ НА
ДИРЕКЦИИ, НАЧАЛНИЦИ НА ОТДЕЛИ И ЕКСПЕРТИ В МИНИСТЕРСТВОТО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Уважаеми господин Вълчев,
Уважаема госпожо Михайлова,
Уважаема госпожо Дамянова,
Уважаеми дами и господа,

Ние географите,

както и изследователите и преподавателите в научни и образователни институции, тясно обвързани с природните, исторически, икономически, културни, политически
и социални регионални аспекти на общественото развитие,

специалистите в професии, пряко зависещи от доброто познаване и управление на географското пространство в рамките на Р. България и интеграционната общност на ЕС,

обединени от общи демократични ценности,

желаем да изразим своето нарастващо безпокойство във връзка с настъпили значителни количествени и качествени изменения, засягащи училищната география през последните 4 години. Според нас голяма част от тях са в разрез със заложените основни принципи и цели в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Позволете ни да представим своето категорично несъгласие с начина, по който ръководството и специалистите в Министерството на образованието и науката налагат пагубни за училищното географско образование решения.

Десетки са безуспешните опити на географската общност в България да бъде полезен коректив при твърде ускореното прилагане на новия ЗПУО, учебния план, при дефинирането на статута и съдържанието на учебния предмет География и икономика, както и по отношение на отделни важни аспекти, свързани с предмети като Околен свят, Човекът и природата, Човекът и обществото и Гражданско образование.

Всички наши предложения, отнасящи се до учебния предмет География и икономика, имат за цел усвояването на знания и умения от страна на учениците да е съобразено с реалните техни възрастови и социално-психологични възможности. НИТО ЕДНА от предложените наши идеи за оптимизация досега не е приета от МОН. От общо над 20 наши писма към МОН от 2014 г. досега сме получили предвидения по закон отговор само на 4 от тях!

Почти веднага след приемането на ЗПУО – през февруари 2016 г., географската общност в България, представена от Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР), Българското географско дружество (БГД), редица структурни географски звена в БАН, СУ „Св. Кл. Охридски“ и други висши, средни и основни училища, организира протест и подписка на хартиен носител, подкрепена от около 4400 души, живеещи във всички краища на България (в т. ч. над 1100 действащи преподаватели по география, много историци, биолози и др. ). За съжаление обаче, доводите ни не срещнаха разбиране и МОН продължи предвидените реформи в императивен и непрозрачен стил.

Позволяваме си да заявим, че не приемаме този подход, който е в рязък контраст с широко афишираните от МОН кампании за „обществено обсъждане“. Типичен пример е проведеното през ноември 2015 г. „обществено“ обсъждане в Ловеч, Шумен, Сливен, Пловдив, Благоевград и Враца. Там участваха основно директори на училища и ръководства на регионални инспекторати от цялата страна, превозвани със специално наети за целта автобуси. В резултат МОН обяви тези мероприятия като израз на подкрепа и почти напълно прие основните текстове на подготвения още през 2012-2013 г. ЗПУО.

Показателен пример за напълно несъотвестващо на създалата се ситуация отношение на МОН към нашите предложения и инициативи са призивите ни за промяна, свързани с изключително тревожните резултати от проведените през 2017–2018 г. две външни оценявания по География и икономика в 5. клас. Както още през 2015 г. многократно предупреждавахме ресорните служители в МОН, голяма част от механично спуснатите без задълбочено обсъждане държавни образователни стандарти се оказаха непосилни за забележима част от петокласниците – около 1/2 от тях не можаха да се справят с над 1/3 от тестовите въпроси. В някои печално известни училища, жилищни райони, селища, общини и области резултатите са още по-отчайващи. В този смисъл не желаем да се съгласим с твърдението на МОН, че когато 45 % от децата на България не се справят, това дава възможност за обобщен извод, че оценката е положителна.

По този повод отново изпратихме писмо (30. 03. 2019 г.) с предложение за диалог и оценка на необходимите мерки за корекции в съответната учебна програма. Получихме странен отговор (04. 06. 2019 г.), който почти напълно повтори отговора на МОН от 20. 01. 2016 г. – „ . . . обсъждане с експерти в РУО и учители, КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ“ и др. Различното е, че вече не се декларира стремеж за провеждане на следващо (трето) външно оценяване! Новото е, че ще се проверява дали учителите спазват учебната програма. И това, че от МОН ни обещава „бъдещо ползотворно сътрудничество“! Тук обаче е необходимо да се изяснят два основни въпроса:
• Обсъждането отново ли ще протече с тези експерти в РУО и учители, които консултираха МОН през 2015 г. или ще се търси по-широка и представителна база за изясняване на реалната ситуация в съвременната училищна география?
• Какви ще са мерките, които ще се вземат след проверката на това как се изпълнява учебната програма в 5. клас, ако се установи, че през януари-февруари 2019 г. половината петокласници са имали седмично средно само ½ часа занятия по география и икономика, а през май – едва ¼? Отново ли изходът трябва да бъде преструктуриране – обединяване на уроци за нови знания, елиминиране на практически, обобщителни и други уроци?

Позволяваме си също да се обърнем към Вас и специалистите в МОН, пишещи подобни препоръки, с категоричния апел да не се обозначават обидно учителите по география като такива, които трябва да бъдат допълнително обучавани и квалифицирани, за да се справят с безизходицата в 5. клас, в която са поставени. Изходът според нас трябва да се търси в друга посока и тя може много лесно да се аргументира при разумен взаимен диалог.

Белег за продължаващо концептуално неглижиране на географската наука и образование е афишираното в началото на този месец поредно предваканционно „обсъждане“ на идея за „Наредба за физическата среда, информационното и библиотечното осигуряване“. Там география и история са оценени като изчерпали се откъм материално и духовно естество учебни предмети, поради което тебешири, износени хартиени карти, пластмасови макети и дървени показалки ще продължават да запълват коридорните гледки в българското училище и през този век. Очевидно е поредното намерение на МОН поведенческата връзка стимул – отношение – реакция да притъпи до крайност мнението на главното действащо лице – Учителя по вече добре утъпканата и неефективна пътека: МОН – РУО – директор – училище – учител – училище – директор – РУО – МОН.
Освен това оставаме в очакване да разберем дали провеждането на реално обществено обсъждане и на този важен въпрос ще бъде отново по време на лятната ваканция.

Не разбираме защо в предвиденото модерно българско училище географските и историческите кабинети да са по-маловажни от другите. Географската наука е сред най-динамично развиващите се и използва все повече електронни ресурси – географски информационни системи, облачни технологии, видео материали, виртуални тематични карти. Почти същото важи и за историята. Абсурдно е да се мисли, че такова обучение може да се провежда ефективно в традиционната класна стая.

Категорично сме против продължаващото вече десетилетия изкуствено разделяне на географската наука и образование – към Науки за Земята (научно направление „Природни науки, математика и информатика“) във висшите училища и едновременно с това – към Обществени науки в средните и основните училища!

Уважаеми г-н Министър,
Уважаеми дами и господа управляващи,
Управлението е политическа отговорност пред гражданското общество, което не се решава единствено чрез въвеждането на предмета Гражданско образование. Според нас то може да се гради само върху взаимно доверие и динамичен диалог с всички заинтересовани страни.
По наша преценка отношението на МОН към географската ни общност е все още твърде далеч от демократичните идеали, към които се стреми съвременна България.

Позволете ни да заявим своята категорична позиция по отношение на необходимостта от институционално гарантиране на адекватни условия за развитие на географската наука и географското образование в Република България!

Заявяваме твърдото си намерение да участваме в истинско, прозрачно обсъждане на мястото на предмета „География и икономика“ в българското училище, неговите съвременни проблеми, да отстояваме мнението си и да подкрепяме практическото прилагане на реално обсъждани и консенсусно взети решения, засягащи механизмите за прилагане на политиките на МОН в образователната система на Република България!
Организираната ни географска общност в страната направи изключително много през последните години, за да демонстрира пред управляващите желанието си за диалог и модерни промени.

Убедени сме, че нашите предложения предполагат много по-малък разход на обществена енергия и ще доведат до очакваното от десетилетия решаване на значими проблеми, засягащи младото поколение в България!

Твърдо сме решени да се възползваме от предвиденото в Конституцията на Р. България право на всеки гражданин „да изразява мнението си, да да търси, получава и разпространява информация“, както и че „Сдруженията на гражданите служат за задоволяване и защита на техните интереси“. В тази връзка ще цитираме и един от основните принципи, деклариран в ЗПУО – „Ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието“.

Подкрепяме всяка дума от горните редове с ясното съзнание, че именно ние сме важната част от тези, които носят истинска отговорност пред българското общество за неговата пространствена грамотност, географско и гражданско образование, националната идентичност и толерантност, светоглед и други фундаментални елементи на общата култура и духовност.

В контекста на изброените проблеми настояваме за диалог и търсене на ефективни пътища за подобряване развитието на училищната география!

С уважение към всеки, който е призван да носи държавническа отговорност пред българското общество!

Оставаме в очакване на разумен отговор и сме твърдо убедени, че най-ефективната алтернатива на конфронтацията е диалогът.

Готови сме да отстояваме позицията си с всички възможни предвидени от закона средства!


!!! П. П.
Абсолютно убедени сме, че никой в системата на Българската народна просвета не чете ежегодните отчети на т. нар. училищни методични обединения с цел внасяне на динамични корекции, насочени към подобряване на ефективността от училищното образование! Поради това си позволяваме да Ви предоставим една миниатюрна част от искрените коментари във фейсбук групата „Учители по география“:
М.A.: „Часовете не стигат – трябва да са 2 седмично през цялата година.Този срок с 1 час е загубен – резултатите са много по-ниски.“
Н.Д.: „Особено срока, в който имат 1 час седмично – до следващата седмица вече са забравили предния урок. Направо е обидно.“
В.Ч. „При неучебни понеделници и петъци .... не е инцидент, а практика да нямат и 1 час в продължение на целия месец.“
Е.Д.: „Часовете са малко. Такова препускане е, че ми се вие свят.“
С.И.: „На моите ... им е доста трудно, да не кажа неразбираемо. Отнема ми време да опростявам и да давам примери. За часовете да не говорим - препускане!“
Н.Д.: „Подготовката на уроци е точно в това – опростяване, опростяване, опростяване... Учат от плановете, които ми отнемат половината от часа, за да ги напиша, защото учебникаааа .... Особено в 5. клас. Честно, понякога се чуда как изобщо все пак нещо разбират.“
Д.В.: „Аз също преработвам уроците така ,че да са разбираеми за децата! Матералът е огромен и за да има добри резултати трябва да се увеличат часовете - два часа седмично както за 5., така и за 6. клас!
М.П.: „Също съм на мнение, че трябва да са 2 ч седмично, както в 7 клас.“
И.П.: „Не е нормално в 6 клас да се изучават 4 континента“
Г.С.: „В пети клас часовете задължително трябва да станат 2 часа през цялата година. На петокласниците им е най-трудно – материалът на практика се увеличи, а часовете станаха по-малко. Аз също опростявам материала, за да им е по-лесно, а това отнема време!“
Н.Г. „Не се чувствам виновна. Дала съм всичко, но резултатите са плачевни. Часовете са недостатъчни. Задължително е да са два часа седмично и през двата срока. Много са новите термини и когато децата са билингви, положението става ..........“
И.Р.: „От няколко години това е задължителното изречение в отчетите ми. Сигурна съм, че никой не ги чете, за да алармира "по-нагоре". Вторият срок с петокласниците имах в понеделник. При толкова празнични и неучебни дни си забравихме физиономиите, за географията да не говоря....
Б.А.: „Когато географията е 1 час седмично, а денят се падне неучебен, е много трудно. Резултатите са с цяла единица по-ниски. В 5 и 6 клас трябва да има 2 часа седмично!
В.П. „4 континента в 6 клас са много! Аз всяка година пиша в анализа като причина за ниските резултати малкият брой часове, но...?“
Е.Д.: „Учениците в 5 клас ми казват: "Това географията е страшно трудна"!
И.П.: „Направо ще я намразят!“
Д.Т. „Моите ученици открито ми заявяват, че мразят предмета. Преподавам в 8 клас. При 1 час седмично си е направо геройство да мотивираш учениците.“
М.Д.: „Не стигат часовете за нищо в 6 клас, а и с тези понеделници, които изгубихме и „преструктурирането“ не помогна! Предишната програма бе по-балансирана – сега е едно препускане...“
Т.П.: „И в 5 и в 6 клас е препускане. Децата се объркват и знанията им са нетрайни, поради многото информация.“
Ж.Г.: „Не стигат часовете и в двата класа. Препускане по учебния материал. Голям обем информация в 1 тема, която не може да се вземе за 1 учебен час.
Н.О. Часовете седмично трябва да са 2. Защо Човекът и природата е 3 часа?
Е.Д.: „ И аз това се чудя? Защо натъпкаха толкова учебно съдържание в 5 клас, когато се формират умения и навици и то основни по география?“
Н.Я.: „Права си. А сега трябва да се прочетат коментарите и да направят някаква промяна. Иначе е голямо мъчение!“
П.Л.: „Не само броят на часовете е недостатъчен. Учебното съдържание е много по обем в 5 и 6 клас. Учебниците тежки и престъпкани с термини, които измъчват децата. Липсата на кабинет също е сериозен проблем.“
А.Т.: „На географията въобще не ѝ предвиждат кабинет. Носѝ си картите!
А.Т.: „Два часа минимум! Кога да се работи с атлас и контурни карти! Има много предавания по телевизията, на които с ужас гледам и чувам отговори за обекти, световно известни, а не се знаят къде са. Или коментари, че много дъжд пада през май и юни в България! Най-важното е да са минимум два часа. Ако Гражданското образование се даде на други, ние съвсем ще се обезличим.
Х.Р.: „След над 20години стаж като учител по география се чувствам като в менгеме между децата, родителите и изискванията на министерството и ...съм на път да напусна тази работа. Все съм неразбрана – като да преливане от пусто в празно.“
С.И.: Преди години предметът беше интересен за децата. С тази обща география в 5. клас и тези 51 часа годишно предметът бива .........“
Ж.Т.: „Според мен промените са наложителни. Материалът е обемен, а часовете – ограничени. Препускам с новите уроци и учениците трудно възприемат. Губят интерес и някои спират да учат. Географията е интересна и увлекателна наука, но в галоп с разпределението остава неразбрана. Да настояваме за промяна в часовете и намаляване броя на изучаваните континенти в 6 клас!“
И.П.: „До кой трябва да пишем, за да има промени, ако някой от МОН прочете нашите коментари...?“
П.В.: „ Два часа са добър вариант. Повече уроци за дейности!“
В.Р.: „Часовете са малко, информацията е много и накрая резултатите са слаби!“
Б.А.: „Задължително и крайно време е някой да чуе и да реагира на връщането на 2 часа седмично по география и икономика за 5 и 6 клас !!!!“
Какво е вашето мнение?
ЗА ГЕОГРАФИЯТА В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, за МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА; НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ и БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ. Тя е създадена от: АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГЕОГРАФИ И РЕГИОНАЛИСТИ (АПГР).
Тази петиция се намира на Гражданска Петиция. Това е публична услуга за онлайн петиции.
Ако имате въпроси към автора на петицията, можете да ги изпратите чрез страницата за контакт
Подписали се граждани
724 Подписали се граждани

Вашата подкрепа е много важна. Подкрепете каузата. Подпишете петицията.