Лого на Гражданска Петиция
Вижте петицията Подпишете петицията. Регистрирайте се и я разпространете. Вашата подкрепа е важна.

Равенство пред Закона за предучилищно и училищно образование и против подлагане на децата на психометрични тестове за готовност в детската градина

На вниманието на: МОН, Парламентарна комисия по образованието, Университети, НПО, сп.Родители

Уважаеми колеги,
Приканвам педагогическата общност, родителите, учителите, директорите в системата на институционализираните форми на предучилищно образовнание да настояваме пред ръководството на МОН да премахне т.4 от чл. 35 в частта за портфолиото на децата, което неправомерно в проекта за промяна и допълнение на Наредба N 5 за предучилищно образование се обвързва с психометрично стандартизирано тестово диагностициране на готовността. В становище до МОН съм доказала с конкретни текстове, че такава промяна и допълване противоречи на:
- принципите и целите на ЗПУО за равнопоставеност, хуманизъм и толерантност;
- Наредба N 12 за профила на учителя, който има право да прилага компетентностно-ориентирани дидактометрични ( знания, умения, отношения), а не психометрични тестове;
- ДОСПО, в раздела за проследяване на постиженията (силните страни на децата), като резултати от направленията по чл 28.
Прави се пореден опит да се промени философията на ЗПУО и да се постави в центъра не детето, а некомпетентни инструментариуми за психодиагностика, в противоречие с Конвенция за закрила на детето, неговата лична автономия и право на игра.
В социалните групи на ФБ съм огласила публично становището си, изпратено на 03.05. до МОН.
Подкрепете петицията, моля запазете детството от оскърбление и недостойни квалификации за деца, учители и родители.
Какво е вашето мнение?
Тази петиция се намира на Гражданска Петиция. Това е публична услуга за онлайн петиции.
Ако имате въпроси към автора на петицията, можете да ги изпратите чрез страницата за контакт
Подписали се граждани
2 181 Подписали се граждани

Вашата подкрепа е много важна. Подкрепете каузата. Подпишете петицията.

Създадена от:

Свържете се с автора