Лого на Гражданска Петиция
Вижте петицията Подпишете петицията. Регистрирайте се и я разпространете. Вашата подкрепа е важна.

Стоп на лобистките закони! Стоп на терора на Топлофикация - Перник над гражданите на най-топлофицирания град

На вниманието на: Председател на Народното събрание, Президент на Репулбика България, Министър Председател, Омбудсман, Върховен Административен съд, Държавна комисия за енергийно и водно регулиране и Министерство на Енергетиката


Гражданите искат да получат отговори на няколко основни въпроси :

- Спазва ли се издадения лиценз?
- Спазва ли се температурния график, от кой оторизиран държавен орган е издаден нормативният акт и от кой държавен орган е одобрен?
- Ще продължи ли да работи Топлофикация и следващия отоплителен сезон на ръба на сигурността? Потърпевши са над 20 000 домакинства, десетки детски градини и училища, болници и административни сгради.
- Ще обърне ли внимание най-после държавата какво става в това предприятие с държавно участие?
- Ще контролират ли държавните институции изпълнява ли се договора, влагат ли се средства за обновяване и реконструкция на топлинните мощности и топлопреносна мрежа или само се извършват аварийни кърпежи?
- На каква база е направена “корекцията” на сметките ? Пример м. Февруари- половин месец без нормално топлоподаване.
ПРОТЕСТИРАМЕ срещу отнетите ни потребителски права на граждани, присъединени към топлопреносната мрежа на топлоснобдителните предприятия.

Законът за енергетиката урежда материята „продажба на топлинната енергия” чрез прилагане на императивната материалноправна норма „продажба” – чл. 150.
Продават се само стоки. Не може да се продава нещо, което не е стока и не се продава.
За да се продава от монополиста и да може да се купи от гражданите, топлинната енергия трябва да отговаря на условията за качество на топлоснабдяването, определени в раздел V от общите условия за продажба, т. е. да притежава качеството стока, за което монополистът следва да е изпълнил и задълженията си по чл. чл. 1, 2, 39, 125, 130, 132 и чл. 150.
За да притежава ТЕ качеството стока, топлопреносното предприятие следва да е поддържало баланса между производството и потреблението (чл. 132), чрез поддържане параметрите на топлоносителя до съоръженията на потребителите, съгласно температурния график на топлопреносната мрежа, от проекта на топлоснабдителната система.
И не само да е поддържала параметрите на топлоносителя съгласно температурния график, но и да гарантира тези параметри, съгласно показателите за качество, приети от КЕВР, в двете основни точки на топлоснабдителната система: 1. Да гарантира параметрите на топлоносителя, подаван от производството в преносната мрежа; 2. Да гарантира параметрите на топлоносителя в отоплителния контур след абонатната станция.
Температурният график и показателите за качество съдържат основните характеристики на стоката топлинна енергия, които съгласно чл. 4 ЗЗП следва да са обявени преди извършването на продажбата. Топлофикация не само че не ги е обявила, но не ги е приложила като неразделна част от общите условия, а отгоре на всичко съзнателно и умишлено ги укрива откакто съществуват, за да не ги прилага.
Поддържането на баланса между производството и потреблението е непреодолим ограничител на количеството, което следва да се произведе от топлоизточника и да се подаде в топлопреносната мрежа – произвежда се и ПОСТЪПВА в топлопреносната мрежа, а от там и в абонатната станция само продаваното във всеки отделен момент количество. Продажбата – купуването от гражданите става чрез отваряне на съответния кран, монтиран на отоплителните тела или на смесителните батерии.
При поддържан баланс между производството и потреблението, съществуването на количества за сградна инсталация е изключено – произвежда се само продаваното. Чрез балансираната система, потреблението определя производството на топлинна енергия.
Закона за енергетиката не допуска друго, освен производство на ТЕ, притежаваща качеството стока, която монополиста да продава, а гражданите да купуват.
Разпределението на ТЕ, притежаваща качеството стока и продавана, се осъществява от сградната инсталация (разпределение – транспортиране чрез сградната инсталация: чл. 1, чл. 125, ал. 1, § 1, т. 50 ДР на ЗЕ; чл. 1, ал. 2, т. 3 от Наредба № 15/28.07.2005 г.).
„Дялово разпределение е: разпределяне по показанията на индивидуалните разпределители, на разпределената от сградната инсталация и продадена ТЕ.
За да не изпълнява разпоредбите на Закона за енергетиката, за да не произвежда ТЕ притежава качеството стока и за да се освободи от ограничението налагано от баланса - за да произвежда произволни количества ТЕ, надвишаващи многократно потребностите на обществото, с цел ограбване на гражданите, Топлофикация при изготвянето на подзаконовия акт „Общи условия за продажба на топлинна енергия” в чл. 4 заменя законната дейност „ДА РАЗПРЕДЕЛЯ” продаваната ТЕ”, изпълнявана от сградната инсталация с незаконната функция „ДА ОПРЕДЕЛЯ” количеството на доставяната в абонатната станция ТЕ (в съответствие с топлинния товар на сградната инсталация).
С извършената промяна на предназначението на тръбите от сградната инсталация от „да разпределя” продаваната ТЕ, на „да определя” количеството на доставяната ТЕ, Топлофикация превръща тръбите от сградната инсталация в инструмент, чрез който ограбва гражданите: - разпределя им за заплащане определените от топлинния товар (мощността) на сградната инсталация количества, доставени в абонатната станция, които не притежават качеството стока, не могат да бъдат продавани и без да са продадени.
Топлинните счетоводители, вместо да извършват „дялово разпределение” на разпределени от сградната инсталация и продадени количества, разпределя доставените в абонатната станция произволни количества некачествена ТЕ, която не може да се продава.
За да промени предназначението на тръбите от сградната инсталация, при изготвяне на „Общи условия за продажба на ТЕ”, Топлофикаця изхвърля от съдържанието им:
1. Регистрирания в търговския регистър при Окръжния съд предмет на дейност „Пренос на топлинна енергия”, предмет на раздел ІІІ от глава Х на ЗЕ.
2. Законната материя „продажба на топлинна енергия”.
3. Императивната материалноправна норма „продажба” – чл. 150.
4. Издадения от КЕВР лиценз „за пренос на топлинна енергия”.
5. Укрива съзнателно и умишлено, за да не ги обяви, за да не ги прилага и за да не произвежда топлинна енергия, притежаваща качеството стока, температурния график на топлопреносната мрежа и показателите за качество на топлоснабдяването, съдържащи основните характеристики на стоката топлинна енергия.
За да се възстановят държавността, законността, пазар на топлината и пазарни отношения между страните, правата на потребителите и за да се прекрати бруталното ограбването на гражданите чрез тръбите от сградната инсталация в условията на действаща криминална норма „доставка: в абонатната станция, следва да се направят в нормативните актове следните изменения и допълнения:
В закона за енергетиката
1. Да се възстанови на КЕВР компетентността за изготвяне на подзаконовия нормативен административен акт „общи условия за продажба”, дадена с чл. 16, ал.1, т .6 ЗЕЕЕ - Д.в. бр.64 от 1999 г., при което общите условия подлежат на съдебен контрол от ВАС.
2. Да се възстановят оригиналните определения за процес и система, дадени в чл.95 ЗЕЕЕ, като от чл. 125, ал. 1 и ал. 2 ЗЕ се премахне криминалната „доставка”.
3. Да се възстанови преклузивния срок – чл. 154, ал. 2 (отпада Д. в. бр.74/2006 г.).
4. Възстановяват се на гражданите качествата „потребител” и „купувач”, в глава Х ЗЕ, отнети Д. в. бр.54 от 17.07.2012 г. и заменени с „клиенти”, защото ТЕ не се продава.
5. Текста на т. 16, § 1. от ДР на ЗЕ – „Доставка” е продажбата, включително препродажбата на енергия и природен газ на клиенти” се замени са с следния текст: „Дялово разпределение е разпределяне по показанията на индивидуалните разпределители, на разпределената от сградната инсталация и продадена ТЕ”.
В закона за защита на потребителите:
Навсякъде текста „централно отопление” се заменя с „топлинна енергия”
В наредба 16 – 334 за топлоснабдявянето.
Възстановява се температурния график на топлопреносната мрежа – чл. 12.
Температурния график на топлопреносната мрежа и показателите за качество на топлоснабдяването, съдържащи основните характеристики на стоката топлинна енергия се обявяват преди извършване на продажбата, съгласно разпоредбата на чл. 4 от ЗЗП
Общите условия се обявяват за нищожни поради противоречието им с Конституцията, със закона за енергетиката и с пазарните принципи и пазарни отношения.
Отнемат се от всички топлофикации издадените от КЕВР лицензии „за пренос на топлинна енергия”, поради това, че дейността, за която са издадени „пренос на топлинна енергия”, не се съдържа в общите условия и не се изпълнява от топлопреносното предприятие, което няма как да изпълнява и задълженията си по действащия лиценз
С прилагане при осъществяване на топлоснабдяването на правното нищо „Общи условия за продажба на ТЕ”, съдържащи криминалната „доставка” в абонатната станция”, извършената замяна на законната дейност, изпълнявана от сградната инсталация: от „да разпределя”, на незаконната функция „да определя”, топлопреносното предприятие нарушава чл. 1, чл. 4, чл. 5, чл. 17, чл.21, чл.38, чл. 41, чл. 47, чл. 48 и чл. 49 от Хартата за основните права на Европейския съюз 2010/С 83/02
На основание гореизложеното, молим да отговорят писмено на следните въпроси:
1. Законно ли е извършеното от Народното събрание прехвърляне на компетентност за определяне/ изготвяне на подзаконовия нормативен административен акт „общи условия за продажба” (чл. 16, ал. 1, т.6 ЗЕЕЕ- Д. в. бр. 64/1999 г. от КЕВР на търговските дружества в енергетиката Д.в. бр.108 от 2001 год. и конкретно чл. 106а за общите условия за продажба на топлинна енергия
2. Имат ли право търговските дружества от енергетиката да изготвят подзаконовия нормативен административен акт „общи условия за продажба”–чл.16, ал.1, т.6 ЗЕЕЕ
3. Законна ли е извършената от Топлофикация при изготвяне на „общи условия за продажба на топлинна енергия”, замяна на императивната материалноправна норма „продажба” чл. 150 ЗЕ, с произволна/криминална норма „доставка”
4. Законна ли е извършената от Топлофикация промяна на предназначението на сградната инсталация от „да разпределя” продаваната ТЕ в момента на продажбата, на „да определя” количеството на доставяната в абонатната станция ТЕ
5. Законно ли е прилагането от държавните органи и институции в качеството на закон, на документ (общите условия) изготвен от търговско дружество, който: противоречи на Конституцията и на Закона за енергетиката; променя определената с чл. 2 цел на Закона за енергетиката; урежда материя различна от материята, за която е издаден (издаден за продажба – урежда доставка в абонатната станция); подменя предназначението на сградната инсталация не съдържа предмета на дейност на предприятието; не съдържа императивна материалноправна норма; не е изготвен и удостоверен от компетентен властови орган; не съдържа административноправни разпоредби; не подлежи на съдебен контрол от ВАС; не е публикуван в „Държавен вестник”.


Валентин Пешев
18.03.2018год. Говорител на Инициативен комитет против терора на
гр. Перник Топлофикация Перник

Имейл : v.peshev@gmail.com
Тел. за връзка : 0885949293


Какво е вашето мнение?
Тази петиция се намира на Гражданска Петиция. Това е публична услуга за онлайн петиции.
Ако имате въпроси към автора на петицията, можете да ги изпратите чрез страницата за контакт
Подписали се граждани
741 Подписали се граждани

Вашата подкрепа е много важна. Подкрепете каузата. Подпишете петицията.

Създадена от:

Свържете се с автора