Лого на Гражданска Петиция
Вижте петицията Подпишете петицията. Регистрирайте се и я разпространете. Вашата подкрепа е важна.

ЛЮБОВ ЗА БЕЗДОМНИТЕ ЖИВОТНИ

На вниманието на: До всички, които обичат животните и справедливостта

Пледирам за анулиране на Наредба на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с решение №170/26.04.2012 г., в сила от 01.06,2012г.; изм. - Решение №224/31.05.2012г.; доп.- Решение №282/28.06.2012г.
Чл. 37. Забранява се предлагането/поставянето на храна и хранителни отпадъци на безстопанствени кучета и котки на обществени места , с цел предотвратяване създаването на хранителни навици и териториалност.
Тази наредба развързва въображението и ръцете на хората и се извършват много жестокости спрямо бездомните животни. Поставя се отровена храна, замерят се с камъни, ритат се, запечатват се мазета, където майки-котки за се окотили и малките умират от бавна и мъчителна смърт. Няма да изреждам всички жестокости, които може да роди човешкият ум, но съм сигурна, че много от нас са свидетели на такива.
• Закон за защита на животните – в сила от 31.01.2008г., обн. ДВ, бр.13 от 08.02.2008г. - Чл. 1. (1) Този закон урежда защитата на животните и механизмите за нейното осъществяване. (2) Защитата на животните се изразява в опазване на техния живот, здраве и добро състояние, предпазването им от нехуманно, жестоко и особено жестоко отношение, осигуряване на подходящи грижи и условия за живот, съобразени с техните физиологични и поведенчески особености. Чл. 40. (4) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствените кучета се осъществяват в регистрирани подвижни или стационарни амбулатории от общините или организациите за защита на животните. (6) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Организациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, участват при изготвянето и могат да участват при изпълнението на програмите за овладяване популацията на безстопанствените кучета."
Законът за защита на животните стои над всяко местно решение /общинско/.
Затова пледирам ЗЗЖ най-после да влезе в сила в БЪЛГАРИЯ, не само в Стара Загора.
Съдебната система да бъде сизирана и съответно отсъдено справедливо и КАТЕГОРИЧНО РЕШЕНИЕ, без възможност на вратички, които да дават възможност за свободна интерпретация на ЗЗЖ.


Какво е вашето мнение?
Тази петиция се намира на Гражданска Петиция. Това е публична услуга за онлайн петиции.
Ако имате въпроси към автора на петицията, можете да ги изпратите чрез страницата за контакт
Подписали се граждани
312 Подписали се граждани

Вашата подкрепа е много важна. Подкрепете каузата. Подпишете петицията.

Създадена от:

Свържете се с автора